Těšíkův rybník

Základní údaje:
Horní Bory a Sklené nad Oslavou: Těšíkův rybník, louka těšně pod hrází a nad rybníkem podél hlavního přítoku, též lesní stráň na východním břehu rybníka. Asi 1-1,5 km SV od kostela v H. Borech, 525 – 560 m n. m. (střed asi 49°26'8.665"N, 16°2'21.527"E).
Stručný popis:
Dnes eutrofní rybník leží v malebném místě na kraji lesa. Břehy rybníka jsou povětšinou příkré a nehostí zajímavější druhy. Přírodními hodnotami vlastního rybníka jsou zejména: rákosina s dominantním rákosem obecným (Phragmites comunnis) v závěru rybníka a v případě letnění rybníka i vegetace obnažených den s puchýřkou útlou (Coleanthus subtilis, C2) a dalšími charakteristickými druhy – blatěnkou vodní (Limosella aquatica, C3), úporem trojmužným (Elatine triandra) a ostřicí šáchorovitou (Carex bohemica, C4). Po odbahnění v roce 2006 byl rybník nějakou dobu bez ryb a stal se velmi významnou lokalitou nyní ohrožené slunky obecné. Pod hrází rybníka je malá kosená, ale jinak extenzivně obhospodařovaná louka a bohatou populací zvláště chráněné pampelišky bahenní (Taraxacum palustre agg. – T. vindobonense, O, C2). Na okraji rákosiny nad rybníkem a po obou stranách meandrujícího potoka jsou dosud kosené louky se zvláště chráněnými a ohroženými druhy rostlin: všivec bahenní (Pedicularis palustris, SO, C1, desítky rostlin, od r. 2004 však nezvěstný), tolije bahenní (Parnassia palustris, O, C2), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis, O, C3, v r. 2004 méně než 100 rostlin) a skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus, C2), ostřice oddálená (Carex distans, C2), ostřice dvoumužná (C. diandra, C2, alespoň desítky trsů), ostřice rusá (Carex flava s.s., C4), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica, C4). Část těchto luk na levém břehu potoka byla před desetiletími zalesněna olší a představuje dnes celkem zajímavou olšinu (ovšem bez lesních druhů). Potok nad rybníkem je velice pěkný, přirozeně meandrující. Lesní část lokality tvoří bor na hadcích. Svah přiléhající k východnímu břehu rybníka je nejpříkřejší z celého borského hadcového masivu, takže hostí nejbohatší populaci sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium, SO, C2, přes 100 trsů). Kromě jiných tu roste např. kručinka německá, čilimníkovec černající a sedmikvítek evropský. V ÚSES je lokalita součástí nadregionálního biocentra „Rasůveň“. Též při mapování pro program Natura 2000 byly ověřeny její kvality a stala se součástí návrhu přírodního komplexu (nakonec nebyla mezi Evropsky významné lokality zařazena). Nadregionálně významná lokalita výskytu druhů slatinných luk. Ohrožená rostlinná společenstva, nejyvyvinutější bor na hadci na velkomeziříčsku. Jediná lokalita všivce bahenního a významná lokalita puchýřky útlé. Zásadní fytogeografický význam.
Využívání, péče, ohrožení:
Rybník byl v posledním půlstoletí značně intenzifikovaný. To je z velké části dáno už jeho polohou v rámci rybniční soustavy. Louky zahrnuté do lokality přestaly být po roce 2005 koseny a postupně zanikl výskyt všivce bahenního, pampelišky bahenní, rapidně ubylo všech ostatních chráněných a ohrožených druhů rostlin. V lesní části se rozmáhá smrk a relativně světlomilnější lesní podrost ustupuje. K záchraně zbytků vzácné květeny je nutné obnovení kosení na loukách. V lese je třeba podporovat přirozenou obnovu borovice a eliminovat smrk.
Tipy:
Lokalita je přístupná po žluté turistické značce z Borů a Skleného nad Oslavou.
Odborné podklady:
Lysák F. (2001): Bory (J0045), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Images (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska