Skály nad Peklem

Základní údaje:
Dolní Bory: Skály na levém břehu přehrady Mostiště, poblíž jejího konce, nad údolím dříve zvaném Peklo. Přibližně 2,1 km od kostela v D. Borech, 480 – 530 m n. m. (střed asi 49°24'56.227"N, 15°59'50.597"E).
Stručný popis:
Řeka Oslava je v místě zvaném Peklo hluboce zařezaná. Svahy údolí jsou příkré, s jednotlivými skalními stěnami obvykle do 20 m, celkem však až 50 m. Dno údolí (původní Peklo) se suťovými kužely je (po báze skal) zatopené přehradou. Na nepřístupných skalách a těsném okolí se dochovaly fragmenty přírodě blízkých (lesních) společenstev. Jejich zachovalost je velmi malá a klasifikovat je, je možné jen s nadsázkou. Přesto je třeba vnímat je jako cenné. Je zde zastoupen skalní bor a torzo metlicové jedliny (Deschampsio flexulosae-Abietetum, var. s Calamagrostis arundinacea) narušené kácením v minulosti a změnou mikroklimatických poměrů. V podrostu dosud rostou např. zimolez černý (Lonicera nigra), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum, C4), konvalinka vonná (Convallaria majalis), dominuje ale třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea). Na jedlích roste jmelí jedlové (Viscum abietis, C4). Skály jsou porostlé leda lišejníky, vzácně se vyskytuje osladič obecný (Polypodium vulgare), sleziník severní (Asplenium trichomanes) a typická tráva velkých skalních útvarů - kostřava sivá (Festuca pallens, C4). Skály jsou též pravidelným hnízdištěm výra velkého (Bubo bubo, O). Z geologického hlediska jsou skály zajímavé výskytem pegmatitových žil, z nichž některé byly v minulosti dokonce těžené pro živec (souvisí se známými cca 1 km vzdálenými doly na živec „Hatě“ u Dolních Borů). Největší skalní útvar na Velkomeziříčsku, s fragmenty jinde se nevyskytujících lesních a skalních společenstev.
Využívání, péče, ohrožení:
Pomineme-li zatopení bází skal přehradou a tím zásadní změnu okolí, pak nejvýznamnějším faktorem je kácení lesů a náhrada smrkovými monokulturami. Hnízdění výra je v některých letech likvidováno pytláky (v posledním desetiletí je hnízdění většinou neúspěšné nebo k němu ani nedochází). Předně by mělo jít o rekonstrukci lesních porostů na skalách a v jejich blízkém okolí (podpora jedle, buku, lípy) tj. podporovat přirozené zmlazení a provést výsadby jedle a buku. Skály a skalní bor ponechat přirozenému vývoji (bez lesnického hospodaření). Šetrné lesní hospodaření a podporu původních dřevin zavádět i v blízkém okolí. Ochrana hnízdiště výra je spíše věcí osvěty mezi myslivci.
Tipy:
Lokalita leží v I. pásmu hygienické ochrany vodárenské nádrže a není přístupná veřejnosti.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Images (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska