Řehořovský potok

Základní údaje:
Meziříčko: Potoční olšiny a smíšený les v okolí Řehořovského potoka pod dálnicí D1, cca 2 km SV od Řehořova, vlhké louky a břehové porosty při soutoku Řehořovského a Nadějovského potoka, 517 – 540 m n. m.
Stručný popis:
V úzkém pruhu potočních olšin (podsv. Alnenion glutinoso-incanae) podél potoka v lesním úseku roste v relativně početné populaci zvláště chráněný pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris, O). Dále se zde vyskytuje řada lesních a hájních druhů, např. samorostlík klasnatý (Actaea spicata), svízel vonný (Galium odoratum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum, C4), zimolez černý (Lonicera nigra), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), kokořík přeslenatý (Polygonatum verticillatum), vikev lesní (Vicia sylvatica) aj. Vlhké louky při soutoku potoků odpovídají pcháčovým loukám sv. Calthion, vzácně se zde vyskytuje prstnatec májový (Dactylorhiza majalis, O, C3), z dalších ohrožených a zajímavějších druhů pak kuklík potoční (Geum rivale), starček potoční (Tephroseris crispa, C4), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica, C4), k. výběžkatý (V. excelsa) a na sušších stráňkách lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata). Pozoruhodný soubor lesní a luční vegetace v okolí potoků, výskyt 2 zvláště chráněných rostlinných druhů a dalších ohrožených druhů rostlin. V širším okolí ojedinělá lokalita pérovníku pštrosího.
Využívání, péče, ohrožení:
Většina luk již není obhospodařována, hrozí zarůstání nálety dřevin a tužebníkem jilmovým. V okolních lesních porostech (kulturní smrčina) probíhá obnova. Návrh ochranných opatření a péče obsahuje ponechat bez zásahu porosty v těsné blízkosti potoka v lesním úseku, v okolních porostech při obnově zvýšit podíl původních listnatých dřevin (buk, jedle). V lučním úseku provést prořezávku přehoustlých břehových porostů a obnovit pravidelné kosení luk.
Odborné podklady:
Čech L. (1991-2001): Floris. Floristický materiál z Českomoravské vrchoviny. – PC databáze. [AOPK ČR, stř. Havlíčkův Brod]
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Images (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska