Mládkov

Základní údaje:
Pavlínov: Rybník Mládkov, louka za ním a olšina se smrkem podél přítoku, cca 1,5 km západně od Pavlínova. 560-580 m n. m. (střed asi 49°20'48.607"N, 15°51'15.763"E).
Stručný popis:
Rybník leží pod lesem, takže voda do něho teče čistá. V poslední době je však intenzifikovaný (hodně ryb), takže pravděpodobně ztratil svoji někdejší zajímavost pro vzácnější druhy obojživelníků (čolek obecný, č. horský), dosud hojně se vyskytuje ropucha obecná (Bufo bufo, O). Rákosina v závěru rybníka ustupuje z vody a naopak rozšiřuje se do louky. Louka nad rybníkem je také intenzifikovaná a navíc zčásti nekosená, takže např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis, O, C3) se vyskytuje již jen sporadicky. Dále tu roste ještě starček potoční (Tephroseris crispa, C4), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica, C4) a např. několik druhů ostřic. Jetel kaštanový (Trifolium spadiceum, C3) v posledních letech pravděpodobně vymizel. Břeh potoka na přítoku je domovem pro dřípatku horskou (Soldanella montana, O, C3), v jediném místě byla nalezena lipnice oddálená (Poa remota, C3). Fytogeograficky je významný výskyt dřípatky horské a je to její jediná lokalita na Velkomeziříčsku.Přirozený tok lemovaný olšemi ve staré smrkové kultuře je vůbec poměrně zajímavým biotopem a v podrostu se vyskytuje relativně vysoký počet druhů bylin (blízkost fragmentů květnatých bučin). Všude se dnes šíří invazní netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera).
Využívání, péče, ohrožení:
Z hlediska ochrany přírody významné území, které dnes rychle ztrácí na hodnotě vlivem pasečného hospodaření v lesích, absence kosení luk, intenzifikace rybníka a v souvislosti s invazí netýkavky žláznaté. Malá louka pod severní části hráze byla v druhé polovině 90. let 20. st. zalesněna smrkem a přitom zanikla vitální populace prstnatce májového (přes 100 ex.). Též v louce nad rybníkem již roste jen sporadicky. Stav území by bylo možné zlepšit omezením intenzity hospodaření na rybníce, obnovením kosení louky nad rybníkem a zavedením příznivějšího hospodaření v lese - podpora původních dřevin (olše, jedle, buk), jiné způsoby těžby než clonná seč, ochrana mikroklimatu v lese.. Biologické kvality rybníka jsou decimovány vysokou rybí obsádkou, louka trpí zčásti nekosením a rozmachem rákosu, zčásti naopak intenzifikací využívání. Momentálně zanikají populace nejvýznačnějších druhů. Potok a okolní porost jsou v příznivém stavu. Lesnické meliorace se nepříznivě dotkly „pouze“ pramenných stružek nad lokalitou. Hrozí ale mýcení přestárlého porostu (konfrontovat s LHP!). Celá lokalita i okolí jsou dnes postižené invazí netýkavky žláznaté. Ta se sem dostala s chataři, kteří jsou u a pod rybníkem usazeni. Zde byl zaznamenán jeden z jejich prvních výskytů na Velkomeziříčsku a zde leží centrum šíření. Její vitalita je obdivuhodná a v okolí bylo konstatováno už i šíření podél lesních cest a na čerstvé paseky. Za prvé je třeba se soustředit na péči o degradující louku, kde jinak dojde k vymizení nejvýznamnějších druhů. Optimální je kosení 1 x ročně cca na přelomu června a července. Žádoucí je pečlivé kosení okrajů. Optimálním způsobem péče o lesní porost okolo potoka s dřípatkami bude mírné proředění smrkového porostu (šetřit olše) a postupná přirozená obnova z podrostu (alternativou jsou kotlíky, plošná seč by byla fatální). Těžba musí být šetrná, z břehů potoka je třeba uklidit ořezané větve. Lesnické meliorace jsou na lokalitě nepřípustné. „Boj“ s netýkavkou žláznatou je předem prohraný. Na louce je třeba kosit i okraje ve kterých se bohatě uchycuje, okolo rybníka to smysl nemá. V lese u potoka se vyskytuje sporadicky a dá se říci zatím nevýznamně (tamní desítky rostlin by bylo možné každoročně vytrhávat). Rizikem je však prosvětlení (těžba dřeva), pak by mohlo dojít k invazi s nepříjemnými důsledky.
Tipy:
Území je dobře přístupné od Pavlínova, okolo rybníka Mládkov. Dřípatky obvykle kvetou v polovině dubna.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Images (2)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska