Dědkovská hora

Základní údaje:
Bukové i smrkové porosty v jižním svahu pod vrcholem Dědkovské hory, 0,8 – 1,3 km SZ od Dědkova, 590-694 m n. m.
Stručný popis:
Lokalitu tvoří několik porostů bučin a smíšené porosty, místy i čistě smrkové kultury. Zahrnuje jižní svah přímo pod vrcholem Dědkovské hory, která je nejvyšším bodem Velkomeziříčska (694 m n.m.). Těsně pod vrcholem je torzo bučiny na sutích s javorem klenem. Jde však o porost velmi postižený minulým kácením. Z terénu vystupují drobné skalky, převážně bez vegetace vyšších rostlin. Bylinné patro je nevyvinuté, pouze s ostružiníkem chlupatým (Rubus hirtus). Navazují převážně smrkové, kulturní porosty s výstavky a menšími skupinami buku. Větší bukové porosty jsou v okrajích lesa v jižní a jihovýchodní části lokality. Jde převážně o holé bučiny, zčásti opět na sutích. Na všech světlejších místech ve vysazených smrkových lesích je hojný nálet buku. Ve východním okraji lokality je druhově bohatá ovsíková louka, která si jistě též zaslouží přiřazení k lokalitě. Fragmenty přírodě blízkých lesů pod nejvyšším vrcholem Velkomeziříčska. Jedny z mála alespoň částečně zachovalých bukových porostů na Velkomeziříčsku. Lokálně významné centrum biodiverzity.
Využívání, péče, ohrožení:
Dnes jsou bučiny ohroženy zejména převodem na smrkové monokultury. Zdejší bučiny pravděpodobně dříve patřily ke květnatým bučinám, ovšem během staletí intenzivního lesního hospodaření většina hajních druhů vymizela a bučiny jsou dnes holé. Ochranná opatření by se měla soustředit na postupné rozšiřování podílu buku v porostech a rozrůznění věkové struktury lesa. Ať už jde o podporu přirozeného zmlazení a podrostní způsob hospodaření, uvolňování buku ve smíšených porostech (probírky k podpoře buku), nebo ponechání výstavků v obnovovaných porostech. Těžba a pěstební zásahy by neměly být velkoplošné, ale maloplošné až výběrové. Zakládání porostů výsadbou z místního materiálu by mělo být jen doplňkem k práci s přirozeným potenciálem – obnovou porostů z náletu/přirozeného zmalazení buku. Hospodaření na ovsíkové louce musí být extenzivní, bez obnovy, vápnění, kejdování a umělých hnojiv. Seč maximálně dvakrát ročně.
Tipy:
Vrchol dědkovské hory je dobře dostupný po turistické značce z Dědkova.Bučiny mají své kouzlo po celý rok, ale asi nejhezčí jsou v první půli května, když buky raší.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Images (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska