Meze u Oslavice

Základní údaje:
Oslavice: Soustava mezí, drobných políček, luk a hlavně lískových křovin, cca 500 m západně od žel. zast. v Oslavici, 455 – 500 m n. m. (střed asi 49°20'21.406"N, 15°58'52.409"E).
Stručný popis:
Velice zajímavé místo, kde zůstala zachována drobná parcelace. Někdejší drobná políčka jsou převážně přeměněná na louky. Meze a remízky se syenitovými balvany porůstají z velké části lískové křoviny s hájovými bylinami. Některé louky jsou nekosené a degradují, některá místa hodně zarůstají náletem dřevin. Zachovalejší úseky mezofilních ovsíkových luk se vyznačují květnatostí a hojností lomikámenu zrnatého, ostřice jarní, atd. V lískových křovinách nacházejí útočiště např. lýkovec jedovatý (Daphne mezereum, C4, desítky ex.), brslen bradavičnatý (Eonymus verrucosa), jaterník podléška (Hepatica nobilis), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kopytník evropský (Asarum europaeum). Zajímavé jsou i pro živočichy, zejména pro drobné pěvce a byl zde pozorován např. i plšík lískový (Muscardinus avellanarius). Význam je nejen v přírodních hodnotách území, ale zejména v kulturně-historických hodnotách (rozdrobená parcelace upomíná na poměry hospodaření drobných rolníků a tzv. kovozemědlců; lokalita byla ušetřena socialistické kolektivizace). V rámci přírodního parku Balinské údolí jde o jeden z nejzajímavějších úseků.
Využívání, péče, ohrožení:
Drobná políčka jsou postupně zatravňována a potom většinou mechanizovaně sklízena. Ponechána ladem zarůstají buření a náletem dřevin (osika). Nekosené louky degradují a ztrácejí svoji květnatost. Vlhčí typy rychle zarůstají kopřivou, skřípinou lesní a třtinou křovištní. Potenciálním ohrožením je zalesňování pozemků. Též oplocování pozemků a umisťování (drobných) staveb jistě povede ke ztrátě svébytnosti území. Lýkovec je vyrýván do zahrádek. Žádoucí je hospodaření na políčkách a kosení pokud možno všech luk. Občasné hnojení luk menší dávkou hnoje je rozumné, je ale třeba vyloučit vápnění, kejdování a hnojení umělými hnojivy. Též není žádoucí obnova travních porostů. Křoviny snesou úplné ořezání na větších plochách vždy cca po 10-20 letech. Je třeba úplně vyřezat nálet osiky a vůbec brzdit rozvoj stromů.
Tipy:
Lokalita je přístupná z Oslavice i z Balinského údolí. Jarní návštěva v druhé půlce března ukáže kvetoucí lýkovce, na přelomu dubna pak také podléšky a další jarní květy.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Images (2)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska