Jívovský, Polák a Košický

Základní údaje:
Jívoví: Soustava tří malých rybníků s loukami a remízky okolo, cca 1 km severně od Jívoví, 545 - 555 m n. m. (střed asi 49°24'50.101"N, 16°5'48.723"E).
Stručný popis:
Malé, méně intenzivní rybníky v otevřené zemědělské krajině lemované pobřežními loukami a (olšovými) lesíky. Jsou významným místem pro rozmnožování zvláště chráněných druhů obojživelníků – blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus, KO), rosnička zelená (Hyla arborea, SO), čolek horský (Triturus alpestris, SO), čolek obecný (Triturus vulgaris, SO), skokan zelený (Rana esculenta, SO), ropucha obecná (Bufo bufo, O). Zatím přežívá i kuňka obecná (Bombina bombina, SO), ale populace skomírá. I bezprostřední okolí rybníků je pro obojživelníky příznivé. Olšové lesíky a mokré, jednosečné nebo nekosené louky jsou pro množství bezobratlých živočichů významným potravním zdrojem a možností úkrytu pro dospělce i čerstvě metamorfované žabky. Obojživelníci se mohou po rybniční soustavě pohybovat a vyhledávat nejpříznivější podmínky. Pobřežní louky jsou většinou do jisté míry intenzifikované nebo degradované, ale místy se lze setkat se zachovalými úseky pěkné přirozené vegetace, výjimečně i s ohroženými druhy – např. v JZ cípu vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia, O, C3), pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii, C4). Na obnaženém dně ryb. Polák rostla r. 2004 puchýřka útlá (Coleanthus subtilis, C2), blatěnka vodní (Limosella aquatica, C3), bahnička vejčitá (Eleocharis ovata, C4) a jiné. Jedna z významných mokřadních lokalit Velkomeziříčska, kde do značné míry zůstal zachován přírodní potenciál. Významný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Z minulosti je uváděn výskyt typických druhů lučních rašelinišť - rosnatky okrouhlolisté a suchopýru širolistého (XX).
Využívání, péče, ohrožení:
Rybníky Košický a Polák byly až donedávna využívané extenzivně, Polák byl r. 2004 odbahněn. Louky v okolí jsou většinou odvodněné a přeorané (místy pěkně regenerující), některé úseky jsou nekosené a degradují. Z minulosti je udáván výskyt mnoha dalších, dnes chráněných, druhů rostlin. Ohrožení je v nadměrné intenzifikaci využívání rybníků, obnově a degradaci luk, zalesňování okolních pozemků, nevhodně provedeném odbahňování. Alespoň jeden z rybníků by měl být provozován v extenzivním hospodářském režimu. V pobřeží rybníků a na loukách by mohly být založeny tůně pro rozmnožování obojživelníků. Pobřežní louky by měly být kosené a obhospodařované extenzivně (nekejdovat, nevápnit, hnojit jen střídmě hnojem). Při kosení respektovat výskyt obojživelníků (tráva a zem nesmí být mokrá – v ní jsou obojživelníci nejvíce aktivní a dochází ke zbytečným masakrům). Dřevinné porosty remízů a břehů rybníků je vhodné zmlazovat v intervalu cca 2O let, ponechat však jednotlivě statné stromy a skupiny.
Tipy:
Lokalita je přístupná z Jívoví po zelené turistické značce, též od Jakubovického dvora.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Images (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska