Mrázkova louka

Základní údaje:
Horní Bory: Louka s malým lučním rašeliništěm, mezi lesy u silnice Bory - Rousměrov, 1,9 km severně od kostela v H. Borech (střed 49°26'39.892"N, 16°1'36.894"E). 540 m n. m., 0,52 ha, vyhlášeno r. 1949.
Stručný popis:

Rozkládá se u silnice z Horních Borů do Rousměrova mezi lesy u bezejmenné vodoteče na výměře 0,5 ha. Kolem vede červená turistická značka. Byla vyhlášena k ochraně rašelinné louky s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů už v roce 1949. Ze zvláště chráněných druhů rostlin zde rostou rosnatka okrouhlolistá, prstnatec májový a tolije bahenní. Mezi zajímavé rostliny patří ostřice skloněná, ostřice ježatá, zábělník bahenní, škarda bahenní, sítina nitkovitá, šišák vroubkovaný, starček potoční, čertkus luční, pampeliška Nordstedtova, violka bahenní, suchopýr úzkolistý, pomněnka bahenní a blatouch bahenní. Část plochy je porostlá olší lepkavou. Z živočichů se tu vyskytuje kriticky ohrožený čolek velký, silně ohrožený čolek horský a čolek obecný. Dále tu žijí ropucha obecná a skokan krátkonohý. Nové průzkumy zjistily vzácné druhy motýlů a hmyzu. Louka se od r. 1980 pravidelně kosí. Byly zde vyhloubeny tůně pro obojživelníky, odstraněna náletová zeleň a prohloubeno koryto potoka. Na lokalitě je umístěn informační panel.

 

Mrázkova louka je nejstarším chráněným územím na Velkomeziříčsku. Hlavním předmětem ochrany je tu chráněná "masožravka" rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), která tu dosud roste na malém lučním rašeliništi v západní části území. Dnes je to jediné místo výskytu rosnatky na Velkomeziříčsku, z minolosti je známých několik desítek lokalit (všechny zanikly!). Mělké luční rašeliniště je z hlediska biodiverzity nejvýznamnějším fenoménem území, roste tu několik dalších chráněných a ohrožených druhů rostlin: prstnatec májový, tolije bahenní, kozlík dvoudomý, starček potoční a další. Z hlediska mechorostů je lokalita významná výskytem ohrožených druhů rašelinišť (Tomentypnum nitens, Sphagnum warnstorfii, Hypnum pratense a Dicranum bonjeanii). Přední louka u silnice je možná méně zajímavá, ale i zde se daří prstnatci májovému, kozlíku dvoudomému, kuklíku potočnímu, bradáčku vejčitému (vzácně) a řadě dalších druhů typických pro pcháčové až smilkové louky.

Lokalita je významná i z hlediska živočichů, především ohojživelníků. Rozmnožuje se tu čolek horský a čolek obecný, dále byl zaznamenán výskyt skokana krátkonohého, skokana hnědého, ropuchy obecné. Vzácně se vyskytuje hnědásek rozrazilový.

Na západ od lokality navazuje pěkná potoční olšina a přirozený potok bez meliorace. Mimo jiné jde o biotop ohrožené lipnice oddálené (Poa remota). Naopak luční enkláva pod silnicí je zajímavá výskytem ohrožené pampelišky Nordstedtovy v kosené části, v nejvzdálenějším cípu pak s prstnatcem májovým a dokonce s hadilkou obecnou.

Využívání, péče, ohrožení:
Tradiční, mokrá, krátkostébelná louka, po staletí kosená. Po vyhlášení chráněného území došlo postupně k ukončení kosení a samovolnému zarůstání lokality. Vrcholem degradace v dobách socialismu bylo pohnojení přední části (vymizení všivce mokřadního) a zalesnění celé zadní části smrkem v 70. letech 20. st. V průběhu 90. let bylo opět postupně obnoveno kosení. Rosnatka kupodivu přežila až dodnes. Celoplošné kosení je nevhodné pro bezobratlé živočichy a třeba populace ohroženého hnědáska rozrazilového čítala v r. 2009 snad jen pouhé 2 ex.
Tipy:
Okrajem chráněného území probíhá červená turistická značka (přístup ze Skleného n. Osl. nebo Laštoviček). Chráněné území je malé a populace rosnatky okrouhlolisté není nijak velká. Prosíme nevstupujte zbytečně do cenných partií chráněného území. Vítáni jste ale na pravidelné dobrovolnické brigádě: kosení louky (v průběhu prázdnin, http://bory.cz/cs/organizace-a-spolky/sop-bory).
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Images (2)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska