Registovaný významný krajinný prvek "Za Křížovníkem"

Základní údaje:
Křižanov (6662/b): Louka u potoka mezi rybníkem Křížovník a železniční tratí, asi 2,7 km J-JJV od kostela v Křižanově (49°21'48.964"N, 16°6'51.727"E), 555 m, cca 0,35 ha. Registrace provedena Městským úřadem Velké Meziříčí dne 30.11.2007 Výměra 0,3671 ha. Louka u vodoteče mezi závěrem rybníka Křižovník a železniční tratí, 555 m n. m.
Stručný popis:
Květnatá mokrá louka je domovem chráněných a ohrožených rostlin a živočichů. Louky podobného charakteru a s podobnou vegetací byly dříve v okolí Křižanova velmi časté, ale všude zanikly během období socialismu. Toto je vzácná ukázka, která se navíc dochovala ve výjimečně dobrém stavu (dlouhodobě nekosené louky většinou zarůstají a degradují). Zčásti velmi dobře zachovalé společenstvo ostřicových luk (sv. Caricion fuscae), regionálně významná lokalita ochrany přírody. Tři zvláště chráněné druhy rostlin, ohrožená rostlinná společenstva, fytogeografický význam. Rekreačně exponovaná lokalita vhodná k osvětě. Přírodní hodnoty lze zachovat jen v případě napodobení tradičního způsobu péče – kosení. Slatinná mokrá louka s bohatou populací chráněného prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), tolije bahenní (Parnassia palustris), též s vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), ostřicí dvoumužnou (Carex diandra), ostřicí rusou (Carex flava s.s.), suchopýrem širolistým (Eriophorum latifolium), bradáčkem vejčitým (Listera ovata) a vrbou pětimužnou (Salix pentandra). Z ohrožených mechorostů výskyt jílovky luční (Hypnum pratense). Na louce lze spíše výjimečně spatřit několik druhů obojživelníků, ale např. kuňka obecná (Bombina bombina) je tu celkem pravidelná (nebo ji uslyšíte a najdete v okolních rybnících).
Využívání, péče, ohrožení:
Od roku 2004 je louka kosena díky dotaci z Programu péče o krajinu, předtím zůstávala desetiletí nekosená. Od r. 2006 je kosena ZO ČSOP Kněžice, r. 2009 byly prořezány a zmlazeny dřeviny v okrajích (olše, vrby). Kosení má pozitivní vliv na regeneraci rostlinných společenstev a populace ohrožených druhů. Okrajem louky prochází turistická značka a bylo by vhodné zde instalovat informační tabuli. Ohrožení spočívalo v postupné degradaci porostu vlivem nekosení a pomalého zarůstání (do r. 2003). Lokalita leží v ose koridoru plánované vysokorychlostní trati.
Tipy:
Nejlepším termínem k návštěvě je druhá polovina května, čili období květu prstnatce májového. V létě pak v srpnu, v době květu tolije bahenní. Na lokalitu se dostanete po červené turistické značce z Velkého Meziříčí, která dál pokračuje na Svatou horu. Moc pěkný a nenáročný je výlet z Křižanova (okolo tábora rybníka a Loucký – podle železnice – přes lokalitu a letiště – okolo bývalé štoly po těžbě železné rudy „Ruda“ zpět do Křižanova). Návštěvu můžete spojit s prohlídkou letiště nebo koupáním v rybníce Křížovník (přístup od letiště). Pozor, příjezd až na letiště autem je většinou problémový vzhledem k závoře u hlavní silnice. Po domluvě se můžete zúčastnit kosení lokality (obvykle v průběhu června až července).
Odborné podklady:
Eremiášová R. (1993): 24-31-02 (ZM 1:10 000), závěrečná zpráva k Mapování krajiny dle metodiky Českého ústavu ochrany přírody. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod]
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska