V Potokách

Základní údaje:
Velké Meziříčí: Mezofilní louka s prameništi v trati V Potokách, 1 km SSV od kostela ve městě (0,3 km SZ od vrcholu Fajtova kopce), 490 m n.m., střed asi 49°21'40.265"N, 16°1'17.437"E.
Stručný popis:
Louka s prameništi ve svahu, v závěru krátkého bočního údolí. Částečně je obklopena zahrádkářskou kolonií, zvrchu lesem a jinak polnostmi v drobné majetkové držbě. Louka má zachovalou vegetaci mezofilních a pcháčových luk. Z ochranářského pohledu je lokalita hodnotná především díky výskytu modráska bahenního (Maculinea nausithous). Pravděpodobně jde o poslední lokalitu tohoto vzácného druhu na Velkomeziříčsku. Existence modráska bahenního je závislá na zachovalé vegetaci s krvavcem totenem (živná rostlina) a tradičním způsobu hospodaření. Lokalita je dokladem pravidla, že zachovalá vegetace bez účasti chráněných a ohrožených druhů rostlin může mít (a pravidelně má) vysokou ochranářskou hodnotu. Jen je třeba tuto hodnotu hledat.
Využívání, péče, ohrožení:
Lokalita zůstala jako zázrakem ušetřena nejen kolektivizace a velkovýrobního hospodaření, ale na rozdíl od okolí i přeměny na zahrádkářskou kolonii. Po celé odbobí socialismu cca až do 2000 byla kosena majiteli pozemků. Nedošlo zde tedy ke přeorání, melioraci ani jiné intenzifikaci využívání. Je zde tedy zachována původní vegetace po staletí formovaná ručním kosením. Jedině díky zachovalosti vegetace a tradičnímu hospodaření se zde mohla udržet populace modráska bahenního. V roce 2010 bylo v rámci ochranářské péče kosení obnoveno. Lokalita je v péči ČSOP Kněžice. Kosení je během sezóny prováděno fázově po částech, cca třetina plochy se v každém roce nechává nepokosená. Ohrožení lokality představuje změna kultury a zastavění, dlouhodobé ponechání ladem, intenzifikace využívání, narušení vodního režimu.
Tipy:
Modrásek bahenní létá na přelomu června a července. Lokalita je dostupná po nezpevněných cestách hned z několika směrů.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska