U studní

Základní údaje:
Zarůstající louky okolo studní 0,4 km jižně od kapličky v obci, vpravo od silnice směr Jívoví. Mírný severní svah s prameništi, okolo 600 m n. m., k.ú. Radenice
Stručný popis:
Kosenou část představuje nehnojená kulturní louka s pokročilou regenerací směrem k ochranářsky hodnotnému stavu. Postupně se v čím dál větší míře prosazují druhy smilkových luk (smilka tuhá, mochna nátržník, vítod obecný). V kontaktu s nekosenou částí roste prstnatec májový (Dactylorhiza majalis, O, C3). Nekosená část okolo studní je větší, ale s procesem degradace a zarůstáním náletem dřevin. Původní porosty rašelinných a smilkových luk se zachovaly v poškozených fragmentech. Přesto dosud přežívá výše zmíněných prstnatec májový a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata, O, C3), byť ve zbytkových populacích. V posledních letech už nebyla nalezena tolije bahenní (Parnassia palustris, O, C2). Dnes vlastně nevýznamná lokalita na pokraji bytí a nebytí, ale se slavnější minulostí (viz níže).
Využívání, péče, ohrožení:
Původně jedna z nejvýznamnějších mokřadních lokalit Velkomeziříčska. Snahy o její vyhlášení za chráněné území utichly až počátkem 90. let 20. st., kdy postupně zmizely opravdu hodnotné druhy (naposledy r. 1993 už nebyl potvrzen výskyt rosnatky okrouhlolisté a všivce bahenního). Z minulosti jsou uváděny ještě vzácnější druhy jako bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora), mechorosty Paludella squarrosa a Meessia triquetra. Dnešní lokalita je jen částí původních rozsáhlých rašelinných luk. Horní část byla odvodněna a rozorána na pole v 70. a 80. letech. Okolí rybníčků a údolí pod nimi bylo odvodněno a degradovalo až do fáze neprostupné „džungle“ s kopřivami. Zbylá část (nynější lokalita) byla ponechána coby ochranné pásmo vodního zdroje zásobujícího zemědělské družstvo i obec. Právě tam se zachovalo něco z původních porostů, byť poškozené jímáním vody (pokles hladiny spodní vody) a stále silnějším zarůstáním náletem dřevin a degradací. Dnešní lokalita může být částečně zachráněna jen v případě brzkého zásahu v podobě vyřezání náletu a obnovení kosení na ploše nejméně 0,5 ha. Vzhledem k intenzivnímu jímání vody není možná obnova lučního rašeliniště. Podmínky pro přežívání vachty trojlisté, tolije bahenní a prstnatce májového by snad zachovány být mohly. Režim PHOV je určitou perspektivou, pro kterou snad má smysl se do zavedení praktické péče pouštět.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska