Stráně

Základní údaje:
Teplá jižní stráň ve svahu nad pravostranným přítokem potoka Zážlebí, 1,2 km východně od kostela v obci, 420 – 440 m n. m., k.ú. Tasov
Stručný popis:
Někdejší pastvina přes kterou prochází polní cesta. Nejlépe zachovalá je horní, vyprahlá část jižního svahu s populacemi ohrožených teplomilných druhů rostlin: sesel sivý (Seseli osseum, C4), hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca, C4), jetel podhorní (Trifolium alpestre, C4), rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii, C4); nejvýznamnější je však smil písečný (Helichrysum arenarium, SO, C2). Přímo v polní cestě nelze přehlédnout pamětník rolní (Acinos arvensis), šater zední (Gypsophila muralis) a průtržník lysý (Herniaria glabra). Pozorována byla ještěrka obecná (Lacerta agilis, SO) a užovka hladká (Coronella austriaca, SO). Dolní části svahů jsou silně postižené degradací vlivem nekosení/nepasení a ke škodě věci jsou silně zarostlé buření. Podél potoka kdysi zřejmě býval úzký lem pcháčových luk. Za zmínku jistě stojí festovní kamenné zídky lemující horní hranu svahů („podpírající pole“). Stráně v okolí Tasova leží v nejteplejším cípu Velkomeziříčska. Proto také hostí nejvíce teplomilných druhů, resp. druhy nejvíce teplomilné. Jejich význam je tedy zásadní a uvedená lokalita je jednou z nejlepších, které dosud(!) máme. Větší velikosti lokality odpovídají nálezy plazů.
Využívání, péče, ohrožení:
Původní pastevní využití zaniklo pravděpodobně záhy po kolektivizaci. Pozemky ležící ladem dodnes zarůstají buření, resp. expanzivními druhy rostlin (třtina křovištní), místy se prosazuje nálet stromů a keřů. Tomuto procesu dosud odolávaly nejvíce extrémní teplé a vysýchavé polohy, kde se mohla udržet vzácná flóra. Dnes je však i tam patrné zhoršování stavu a dlouhodobě neudržitelná situace. Ideální bude návrat k extenzivnímu(!) pastevnímu využití. Náhradním řešením může být kosení plochy. Místa s výskyty smilu během pastvy sledovat a v případě ohrožení z pastvy vyloučit. Pást až k potoku. Případný nálet a dřevinný doprovod potoka prosvětlit/zmlazovat.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska