Spustík

Základní údaje:
Dva drobné rybníčky u silnice ke Kadolci, 1,6 km jihovýchodně od kostela v obci, okolo 565 m n. m.
Stručný popis:
Na první pohled nijak zajímavé rybníčky jsou velmi významnou lokalitou obojživelníků, jistě jednou z nejvýznamnějších na Křižanovsku. Příčinou preference lokality obojživelníky bude nižší intenzita využívání a sousedství s mezemi a lučními porosty na Kostěném kopci jižně od lokality, které jsou potravním zázemím a zimovištěm (kamenice na mezích). Z kriticky ohrožených druhů se vyskytují blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus, KO) a čolek velký (Triturus cristatus, KO); silně ohrožené (Triturus vulgaris, SO) a skokan zelený (Rana esculenta, SO); a konečně ohrožené ropucha obecná (Bufo bufo, O), ropucha zelená (Bufo viridis, O) a kuňka obecná (Bombina bombina, O). Nechráněný je skokan hnědý (Rana temporaria). Tradičně se vyskytuje užovka obecná (Natrix natrix, O). Někdejší stabilní populace všech druhů v poslední době slábnou. Z hlediska květeny jsou rybníky málo zajímavé, což je způsobeno především absencí litorální zóny po vyhrnutí rybníků.
Využívání, péče, ohrožení:
Způsob hospodaření je v jednotlivých letech proměnlivý, zdárné rozmnožování obojživelníků je proto nepravidelné. Vyhrnutí rybníků bylo negativní likvidací pobřežního pásma. Značným ohrožením mohou být jednorázové splachy z polí nad lokalitou a splachy ze silnice v případě jejího solení. Ohrožením je i případné rozorávání travních porostů v okolí a zalesňování jehličnany (listnáče jsou příznivější). Pro ochranu lokality bude zásadní nejenom nižší intenzita využívání rybníků, ale i zachování rozptýlené zeleně a travních porostů v blízkém okolí lokality. V rybnících nehnojit, nevápnit a nevysazovat dravé ryby (případně pečlivě slovit okouna). Pokud to bude možné svést vodu ze silnice mimo lokalitu.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska