Remízky u Dolních Heřmanic

Základní údaje:
Travnaté remízky okolo syenitových balvanů asi 1 km západně od kaple v obci, 480 až 490 m n. m., k.ú Dolní Heřmanice
Stručný popis:
Z lánů polí vystupují osamocené syenitové balvany nebo přímo skalní podloží. Neoratelná místa v těsném okolí tvoří travnaté remízky s cennou teplomilnou vegetací. Charakter kostřavových trávníků utváří kostřava červená a žlábkatá, bojínek tuhý a smělek štíhlý. Hlavním předmětem ochrany je populace smilu písečného (Helichrysum arenarium, SO, C2). Z dalších ohrožených druhů se vyskytují rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii, C4), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata, C3), psineček tuhý (Agrostis vinealis, C4) a sesel sivý (Seseli osseum, C4). V okrajích polí se v některých letech vyskytují ohrožené polní plevele nepatrnec rolní (Aphanes arvensis, C3) a mák rolní (Papaver argemone, C4). K hnízdění jsou remízky vyhledávány koroptvemi, křepelkou polní a skřivanem polním. Velice pozoruhodné jsou skalní mísy a jejich fragmenty, nalezené na několika z osamocených balvanů. Jeden z mizejících, avšak pro Velkomeziříčsko typických biotopů, se zásadním ochranářským významem. Extrémně suchá stanoviště osídluje teplomilná vegetace s ohroženými druhy rostlin, předně se smilem písečným, který se dnes dostává do kategorie kriticky ohrožených. Těsné polní okolí je pravidelně osídlováno vzácnými a ohroženými druhy plevelů. Remízky jsou významným útočištěm polní zvěře (koroptve, zajíci). V okolí lokality lze zjara slyšet a spatřit skřivana lesního (Lullula arborea).
Využívání, péče, ohrožení:
V okolí bylo takových remízků dříve nespočet, během éry kolektivizace zemědělství však byly hromadně likvidovány. V dnešní době představuje největší ohrožení hnojení a herbicidování polí. Nevýhodou malých remízků je, že se vejdou pod ramena postřikovače, takže jsou vystaveny bezohlednosti. Negativní vliv má i zánik pastvy a tedy postupná degradace (prosazování expanzivních rostlin - třtina křovištní a křovin).
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska