Pod Vrkočem

Základní údaje:
Netín : Mokrá louka pod jižní částí hráze rybníka Vrkoč podél lesa k jihozápadní zátoce rybníka Velký Netínský, cca 1,2 km J od středu obce (49°24'8.953"N, 15°57'16.509"E), okolo 525 m n. m., asi 2,7 ha.
Stručný popis:
Jedna z nejlépe zachovalých, původních mokrých luk rybničních plošin Velkomeziříčska. Významná je zejména výskytem bohatých populací zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Kvalitu zvyšuje malé luční rašeliniště pod hrází rybníka Vrkoče. V nejlepším úseku se nachází bohatá populace vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata), tolije bahenní (Parnassia palustris), prstnatce májového (Dactylorhiza majalis, přes 1000 ex.), ostřice dvoumužné (Carex diandra), kozlíku dvoudomého, zábělníku bahenního, vrbovky bahenní, starčku potočního a vzácně i bradáčku vejčitého (Listera ovata). Velmi vzácný je zde suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium). Z dřevin je významná vrba pětimužná (Salix pentandra). Většina uvedených druhů roste roztroušeně i jinde v ploše louky. Po zavedení kosení se objevil jetel kaštanový (Trifolium spadiceum). Rozoraná část louky byla po dohodě vyjmuta z pole a ponechána jako úhor. Objevila se tam třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum), kterou v okolí Netína již asi 100 let nikdo neviděl. Lokalita je velmi cenná z hlediska mechorostů. Byly zde ve slušných populacích nalezeny vzácné mechorosty Tomenthypnum nitens, Hypnum pratense, Sphagnum warnstorfi a Polytrichum strictum. Na lokalitě žije stabilní populace ještěrky živorodé (Lacerta vivipara), vyskytuje se i užovka obojková (Natrix natrix). Z obojživelníků jsou stálí čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), skokan zelený (Rana esculenta), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo). Velmi významný je stabilní výskyt hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina).
Využívání, péče, ohrožení:
Roku 1996 byl proveden razantní asanační zásah na rašeliništi (vykácení olší) a započato s kosením, od r. 2002 je celá louka pravidelně kosena. Předtím byla dlouhodobě nekosená a byla přes ni vyhloubena hluboká odvodňovací strouha,která lokalitu hyzdí dosud. Též bylo z louky ukrojeno pro ornou půdu. Splachy ze sousedícího pole se projevují bujením lučního porostu. Neblahý efekt má blízkost chatové kolonie, mj. i skládkováním trávy a listí v ploše. Lokalita je v péči ČSOP Kněžice a realizuje se tam ochranářská péče (mozaikové kosení). Žádoucí by byla menší revitalizace (asanace meliorační strouhy a deponie bahna z rybníka, tůně), ale zatím se nepodařilo přesvědčit majitele.
Tipy:
Lokalita nabízí skoro to nejlepší, co lze na Velkomeziřísku vidět z biodiverzity mokrých luk a lučních rašelinišť. I pro nezasvěcené je procházka rozkvetlou loukou (kolem 20. května) pěkným zážitkem (holínky!). Louka je dosažitelná na kole z Velkého Meziříčí (přes Tři Kříže, Loupežník, Lavičky a Závist; resp. přes Mostiště a Závist), k rybníku Vrkoči se dá dojet autem od Netína.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska