Pod Ochozou

Základní údaje:
K.ú. Netín a Olší nad Oslavou: Louky mezi lesy bezprostředně pod hrází rybníka Ochoza a na březích potoka Zátoky, asi 1,7 km VJV od středu Netína, kolem 520 m n.m. (střed asi 49°24'19.169"N, 15°58'13.08"E).
Stručný popis:
Původní rašeliníkové, ostřicové až smilkové mokré louky, nyní do značné míry odvodněné, intenzifikované, nebo degradované. Přesto zde zůstalo zachováno několik cenných úseků původní vegetace s populacemi zvláště chráněných druhů rostlin. Potok Zátoky je zde (už o hráze Velkého Netínského) napřímený a svedený do otevřené strouhy. Podobně upravený je i potok pod ryb. Ochoza. Výjimečné jsou louky s výskytem vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia, O, C3) a vitální populací všivce mokřadního (Pedicularis sylvatica, SO, C3). Dále zde roste prstnatec májový (Dactylorhiza majalis O, C3), tolije bahenní (Parnassia palustris, O, C2), pampeliška bahenní (Taraxacum vindobonense, O, C2), pampeliška Norstedtova, starček potoční a kozlík dvoudomý (vše C4). V roce 2006 byl nalezen suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium, C2, pouze 1 ex.). Na nekosených loukách se rozmáhají keřové vrby (vrba ušatá) a expanzivní traviny.
Využívání, péče, ohrožení:
Během 90. let 20. st. přestala být kosena většina luk a jejich porosty degradovaly. Nejdříve zmizela pampeliška bahenní, od r. 2004 nebyla nalezena tolije bahenní, s vrbou rozmarýnolistou je to nahnuté. Nekosené partie zarostly zejm. třtinou křovištní a třtinou šedavou. Menším problémem jsou další druhy travin a vrba ušatá. Kosené partie louky vypadají stále dobře, na lokalitě je např. největší populace všivce mokřadního na Velkomeziříčsku. Hrozí zalesnění. Je žádoucí obnovení pravidelného kosení v celé ploše lokality a podpora listnatých dřevin v okolních lesích.
Tipy:
Z Velkého Meziřící se dá k lokalitě dostat po červené turistické značce. Nejlepším obdobím k návštěvě je polovina května.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska