Pastvina Švikýrka

Základní údaje:
Zanedbaná pastvina ve svahu nad potokem 1 km severoseverozápadně od kostela, od usedlosti Dvořáci naproti přes údolí , 420 až 440 m n.m.
Stručný popis:
Pastvina je svérázná díky poloze ve svahu severního kvadrantu. Od vyprahlých pastvin jižních strání se liší bujnější vegetací s převahou běžných lučních druhů. Díky specifické poloze tu roste asi 80 druhů rostlin. Jistě nejcennější je výskyt vratičky měsíční (Botrychium lunaria, O, C2), která tu roste v malé populaci na dvou místech. Poměrně cenné jsou výskyty dalších pastevních druhů, zejm. pochbku prodlouženého (Androsace elongata, C2) mařinky psí (Asperula cynanchica), průtržníku lysého (Herniaria glabra), máčky ladní (Eryngium campestre). Nejteplejší místa obsazuje smělek štíhlý a kostřava žlábkatá. Významné je malé prameniště s ostřicí prosovou a pcháčem bahenním. Horní okraj sousedí s polem a silně zarůstá křovinami a náletem dřevin. Porosty kopřiv vznikají na místech ovlivněných erozními splachy z polí. V teplé části území Velkomeziříčska se jedná o jedinečnou vegetaci umožňující existenci značnému počtu druhů. Výskyt vratičky měsíční je dnes jediný známý v regionu, naposledy u nás byla viděna přibližně před sedmdesáti lety. Významná je i velikost lokality.
Využívání, péče, ohrožení:
Původně pastvina, dnes zanedbaná pastvina postupně zarůstající náletem stromů a keřů. Splachy z polí nad lokalitou jsou příčinou zarůstání kopřivami. Dlouhodobá absence péče se projevuje mizením vzácnějších druhů a naopak rozmachem ruderálních a expanzivních druhů (třtina křovištní). Nepříznivé je i silné zarůstání mechem, které brání rozvoji krátkověkých druhů rostlin. Na takto velké ploše je reálné zavést pastvu, náhradním řešením může být i kosení. Nerovný terén s kameny je ale pro kosení spíše nevhodný. Pastvu zahájit již brzy na jaře, pást s menším počtem zvířat celou sezónu, nebo s více zvířaty plochu přepást dvakrát v roce. Plochu s populací vratičky měsíční je třeba vyloučit z běžné péče. Brzy na jaře vyhrabat železnými hráběmi mech a stařinu a porost pokosit až v srpnu, - alternativně v srpnu přičlenit k pastvě, kosení. Křoviny, zejm. „špendlíky“, výrazně probrat, nebo úplně vykácet, ponechat jen prosvětlený pás podél horní hrany. Pole nad lokalitou by bylo vhodné zatravnit, resp. plánovat častější zapojování jetelotravních směsek do osevního postupu, případně nepěstovat erozně rizikové plodiny (kukuřice, řepka, brambory).
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska