Oudoly

Základní údaje:
Kadolec: Tradiční obecní pastvina v trati Oudoly, v pramenné oblasti Kadoleckého potoka cca 1,2 km SV kaple v obci, 550-570 m n. m. (střed 49°22'38.227"N, 16°9'19.298"E).
Stručný popis:
Pastvina na úpatí svahu. Typickým reliéfem je mozaika drobných pramenišť, přirozených pramenných stružek a sušších míst s velkými balvany. Extenzivnímu hospodářskému využívání a svérázným přírodním podmínkám odpovídá i charakter vegetace. Sušší místa jsou porostlá vegetací podhorských smilkových pastvin s jalovcem (Juniperus comunnis, C3). Hostí stovky exemplářů vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia, O, C3) a kruštík širolistý (Epipactis helleborine, C4), pozoruhodný je výskyt smělku jehlancovitého (Koeleria paramidata). Vegetaci pramenišť provází bohatá populace prstnatce májového (Dactylorhiza majalis, O, C3) a tolije bahenní (Parnassia palustris,O, C3), kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica, C4), kuklíku potočního (Geum rivale). Již asi vyhynulý je všivec mokřadní ( Pedicularis sylvatica, SO, C3) Z živočichů je známé hnízdění bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), pravidelně se vyskytuje ještěrka živorodá (Lacerta vivipara). Nahodilé jsou nálezy ropuchy obecné (Bufo bufo), čolka obecného (Triturus vulgaris) a č. horského (T. alpestris). V regionálním měřítku jde o biologicky a kulturně-historicky velmi cennou lokalitu. Rostou tam 3 zvláště chráněné druhy rostlin a byly nalezeny 4 zvláště chráněné druhy živočichů.Lokalita přežila neblaze proslulé meliorace, rekultivace neplodných půd i zalesňování, jenž byly běžnou praxí na pozemcích tohoto typu v minulém století. Nezanedbatelný je vstřícný postoj vlastníka (obce) k péči o lokalitu a navrhovanému způsobu ochrany.
Využívání, péče, ohrožení:
Po staletí lokalita sloužila jako obecní pastvina. Po druhé světové válce pastva ustala, ale pak byla opět na nějakou dobu obnovena místním JZD. Po další fázi zarůstání bylo v roce 2002 přikročeno k postupné obnově péče (realizuje obec Kadolec). Pastvu nahradilo kosení, ale nejméně mezi ohroženými rostlinami je možné porovat pozitivní odezvu. Dlouhá období bez péče znamenala zarůstání náletem dřevin (zejména smrku) a expanzivními travinami (třtina křovištní, skřípina lesní). Problémem při horní (jižní) hranici pozemku bylo znečištění (eutrofizace) po kejdování výše ležících pozemků. Přes péči o lokalitu zatím stále nebyl vykácen nálet smrků a část smilkových trávníků pod smrky již zanikla. Vhodné by bylo též revitalizovat potok na severní hranici lokality.
Tipy:
Z Velkého Meziříčí se dá do blízkosti lokality dostat po červené turistické značce. Pěkný je i výlet po okolí Kadolce, včetně výstupu na Svatou horu. Určitě nejlepším termínem k návštěvě je druhá půlka května.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska