Ořechovské rybníky

Základní údaje:
Ořechov: Rybníky Zmotánek a Ořechovský s loukami okolo, 0,6 až 1,1 km západně od žel. st. Ořechov, 550 – 555 m n. m.
Stručný popis:
Velkoryse pojatá lokalita zahrnující několik samostatných enkláv mezi ořechovskými rybníky. Samostatně vystupuje Zmotánek, což je plůdkový rybník s populací puchýřky útlé (Coleanthus subtilis, C2) a dalších čtyř ohrožených druhů obnažených den. R. 2005 zde byl prokázán i výskyt rdestu tupolistého (Potamogeton obtusifolius, C3), což svědčí o mírně nižší intenzitě hospodaření. Na obnaženém dně hnízdí kulík říční (Charadrius dubius), ve vodě koncertují desítky kuněk obecných (Bombina bombina, C3). Louka ve zhlaví rybníka patřila donedávna k významným botanickým lokalitám, dodnes zbývá už jen vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata, O, C3) a vrba pětimužná (Salix pentandra). Výskyt ostřice dvoumužné, tolije bahenní a prstnatce májového asi patří minulosti (šlo o podobná společenstva jako na louce Za Křížovníkem). Celou louku pohltila expanzivní třtina šedavá. Největší enklávou je rybník Ořechovský s okolními loukami. Louky byly zařazeny zejména kvůli masovému výskytu pampelišky bahenní (Taraxacum palustre, O, C2-C3), předně na louce pod hrází. Vzácným případem je i louka na jižním břehu, která je chválihodně kosená i na velmi mokrých místech. Přes cenné druhové složení porostu nebyl prokázán výskyt dalších ohrožených druhů rostlin (vliv někdejší intenzifikace). Louka na severním břehu je sice odvodněná a intenzifikovaná, ale v okraji roste jarva žilnatá (Cnidium dubium, C2). Mimo to tam (i jinde) hnízdí čejka chocholatá (Vanellus vanellus). Samotný rybník je významný pro vodní ptactvo (nejsou data). Malá enkláva na západním břehu Tvrzského rybníka hostí velice cenné společenstvo smilkové louky s dominantní kostřavou niťovitou. Přes dlouhodobé nekosení se tam udržují malé populace prstnatce májového (Dactylorhiza majalis, O, C3) a všivce ladního (Pedicularis sylvatica, SO, C3). Kvalitní je i porost vysokých ostřic v pobřeží rybníka, kde byl ověřen výskyt ostřice trsnaté (Carex cespitosa, C4). Celé území je bohaté na obojživelníky. Doložen je již zmíněný výskyt kuňky obecné, blatnice skvrnité (Pelobates fuscus, KO), ropuchy obecné (Bufo bufo, O), ropuchy zelené (Bufo viridis, O) skokana zeleného (Rana esculenta, SO) , z plazů užovky obojkové (Natrix natrix, O). Rozsáhlá, velice hodnotná lokalita, mezi mokřadními se řadí k nejvýznamnějším na Velkomeziříčsku. Nevýhodou je poměrně značné ovlivnění intenzifikací.
Využívání, péče, ohrožení:
Hospodaření na rybnících bylo v posledních desetiletích znásobeno, na Ořechovském vyrostla výkrmna kachen. Poslední roky jsou poněkud příznivější, což se projevuje výskytem náročnějších druhů vodních rostlin. Využití Zmotánku k odchovu kapřího plůdku je žádoucí a výrazně to přispívá ke zvýšení významu území. Louky jsou na tom obecně hůře. Všechny kvalitní mokré louky, které vyplňovaly prostor mezi rybníky a v okolí jsou odvodněné a přeorané. Miniaturní zbytky původních společenstev jsou dnes většinou zarostlé náletem nebo buření. Přesto se v území vyskytují cenné porosty, jsou však spíše výsledkem regenerace – některé plochy se znovu zamokřují a pronikají do nich původní druhy, které přežívají právě ve zmíněných zbytcích původních společenstev. Tento proces je v poslední době poměrně rozsáhlý, resp. nabývá na významu. Před deseti lety bezcenné porosty se znovu pomalu stávají přírodním biotopem a tehdy hodnotné přírodní biotopy směřují při absenci péče k téměř bezcenným porostům plevelných druhů. Na rybnících je třeba udržet současný stav, u Ořechovského ještě mírně ubrat intenzitu. Na Zmotánku udržet odchov plůdku. Kosené louky, které jsou součástí lokality dále kosit (2 x ročně), bez kejdování, vápnění a hnojení minerálními hnojivy. Neodvodňovat, kosit i okraje. Nekosené louky kosit, prioritou je louka na záp. břehu Tvrzského. Celý prostor je velmi vhodný k částečné revitalizaci vodního režimu. Lze vytvořit mělké i hlubší tůně a vyřadit z provozu drenáž na ochranářsky hodnotných loukách. Tůně by mohly mít velký význam pro populaci opravdu vzácné kuňky obecné a pro ptáky z řádu bahňáků.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (2)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska