Nad Horníkem

Základní údaje:
Dolní Bory, Horní Bory(6562c): Slatinné louky na severním okraji obce Bory v pruhu podél lesa nad rybníkem Horník, (plus izolovaná enkláva pod fotbalovým hřištěm), 520 – 535. (střed asi 49°25'51.684"N, 16°1'24.865"E).
Stručný popis:
Louka nad rybníkem Horník je zarostlá rákosem, ale v podmáčené části jsou dosud pěkné populace vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata, O, C3), tolije bahenní (Parnassia palustris, O, C2), vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia O, C3), prstnatce májového (Dactylorhiza majalis, O, C3), ostřice dvoumužné (Carex diandra, C2) a kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica, C4); vzácně také ostřice latnatá (Carex paniculata, C4) a suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium, C2). Jen podél cesty přetínající louky roste ostřice oddálená (Carex distans, C2), na většině plochy roste roztroušeně skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus, C2). Horní louka nad cestou: Zvláště v pravé polovině jsou tu více zastoupena méně vyhraněná a degradující společenstva (sv. Caricion fuscae, Calthion). Téměř třetina je zarostlá rákosem, louka není již mnoho let kosena. Ve střední části okolo potůčku a v zarostlých stružkách na levé straně roste dosud ostřice dvoumužná, tolije bahenní - ta i jinde v ploše, vzácně i skřípinka smáčknutá. Na pravé straně je nehojně rozptýlen prstnatec májový. Na kozlíku dvoudomém dosud žije hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina, EN). Lokalita je významná z hlediska mechorostů, bylo zde nalezeno několik ohrožených druhů, např. bohatá populace vlasolistce vlkomilného (Tomentypnum nitens, NT) nebo štírovec prostřední (Scorpidium cossonii, NT). Podobně zajímavá je i loučka pod fotbalovým hřištěm: Dosud kosená a využívaná extenzivním způsobem. Nejmokřejší části se stagnující vodou dominuje ostřice dvoumužná (Carex diandra, C2) a ostřice zobánkatá (Carex rostrata), nápadný je suchopýt úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Místy je hojná skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus, C2) a roste tu několik desítek rostlin bařičky bahenní (Triglochin palustre, C2). V posledních letech tu nebyla nalezena pampeliška bahenní (Taraxacum palustre agg., O – přesně T. vindobonense, C2). Slatinné louky v prostoru Borského hadcového masivu nemají na Vysočině obdoby. Tato lokalita je nepochybně nejlepší ukázkou (většina slatinných luk v okolí zanikla), ikdyž je postižená degradací. V regionu jde o zcela ojedinělý typ stanoviště se svéráznou vegetací a vysokým počtem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Zásadní fytogeografický význam, některé z rostlin nerostou nikde jinde na Vysočině.
Využívání, péče, ohrožení:
Na severním okraji Borů se slatinné louky prostíraly nad i pod rybníkem Horník. Počátkem 80. let byla značná část prostoru pod rybníkem zavezena a dnes slouží jako fotbalové hřiště. Nad rybníkem přestaly být louky začátkem 70. let koseny a zarostly rákosem. Kosení části luk nad rybníkem Horník bylo v r. 1997 – 2000 podporováno dotací z Programu péče o krajinu. Během čtyř let kosení populace prstnatce májového stpupla z asi 50 kvetoucích rostlin na více než tisíc, rychle se obnovila i rostlinná společenstva. V horní části luk jsou stále aktuální snahy majitele obnovit zde kdysi zrušený rybník, podobné problémy jsou i těsně nad Horníkem. V snaze prosadit stavbu rybníků majitelé louku odvodňují, herbicidují a vykopávají chráněné rostliny. Lokalita je sledována již dlouho a je možné pozorovat neustálé zhoršování stavu. Přesto kupodivu stále zůstává velmi cenná a výjimečná nejen v rámci Velkomeziříčska, ale celé Vysočiny.
Tipy:
Pokud můžete, jakkoliv podpořte ochranu výjimečné a nesmírně hodnotné lokality. Je to jeden z nejvýznamnějších přírodních skvostů Velkomeziříčska, byť se může zdát, že jde o pouhou nevzhlednou bažinu. Více než estetický a kulturní význam má vědeckou hodnotu.
Odborné podklady:
Lysák F. (2001): Bory (J0045), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]. Lysák (2000): Ohrožená mokřadní flóra Velkomeziříčska a její ochrana. Ms. [Dipl. pr., depon. in: knihovna Kat. Bot. Přír. Fak. UP Olomouc]
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska