Na hranici

Základní údaje:
Mostiště: Jižní stráň na boku mělkého údolí poblíž asfaltované cesty Lavičky – Mostiště, cca 1,5 km Z od kostela v Mostištích, 500 – 510 m n. m. (střed asi 49°23'4.732"N, 15°59'13.022"E).
Stručný popis:
Květatá suchá až mezofilní louka je význačnou mezní lokalitou teplomilné květeny. Jistě nejvýznačnější je výskyt seselu ročního (Seseli annuum, C3) a dále např. psinečku tuhého (Agrostis vinealis, C4), bojínku tuhého (Phleum phleoides), srpku obecného (Falcaria vulgaris), křivatce lučního (Gagea pratensis). Celkem zde bylo nalezeno přes 80 druhů rostlin. Druhy přirozených rostlinných společenstev se pomalu šíří i do intenzivní louky. Pestrost rostlin je potravním zdrojem pro hmyz, obojí pak pro ptactvo a polní zvěř. Mezní výspa mnoha druhů teplomilné květeny (vč. výskytu ohrožených druhů), lokalita bohatá na hmyz, ostrůvek biodiverzity v zemědělské krajině, útočiště polní zvěře, zachovalý mikroreliéf.
Využívání, péče, ohrožení:
Většina plochy je kosená a intenzivně využívaná (masivní hnojení, občasné vápnění, častá seč), ovšem nejcennější části nepřeoraných strání jsou nekosené a degradují. Nepříznivě se projevují splachy z okolních polí a zarůstání nekosených míst křovím (trnka). V roce 2009 byla podstatná část území zalesněna. Žádoucí je pravidelné kosení celé plochy lokality, alespoň občas by prospěla pastva. V první řadě by se péče měla zaměřit na ostrůvky přirozené vegetace (jarní vyhrabání, místy vyřezání trnkového křoví, pečlivé kosení). Na této lokalitě by bylo vhodné při kosení uplatňovat tzv. „fázový posun seče“, tzn. nekosit celou plochu louky najednou a část porostů kosit až později. Tím zůstanou zachované potravní zdroje pro hmyz, dozrají semena některých rostlin, bude tam dost úkrytů. Na horním okraji sousedícím s polem by bylo vhodné vysadit sem tam keře (přesadit trnky které je na jiných místech třeba vyřezat).
Tipy:
Lokalita je přístupná po asfaltové cestě z Laviček nebo z Mostišť, z Mostišť se sem dá pohodlně dojít také údolím směřujícím k na západ k Závisti.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (2)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska