Lůmek u Pikárce

Základní údaje:
Pikárec: Bývalá pastvina a přilehlá louka nad výletištěm (někdejším lomem) na západním okraji obce, jižně od silnice na Bobrůvku, 560 – 570 m n. m. (střed asi 49°26'3.763"N, 16°6'57.298"E).
Stručný popis:
Druhově bohatý suchý trávník na pahorku v těsném sousedství někdejšího lůmku. Většina plochy je stižena degradací a expanzí třtiny křovištní vlivem dlouhodobé absence péče. V okolí dnes prakticky chybí suché trávníky a jistě i v tradiční krajině šlo o ne zcela běžný typ stanoviště. Jde o velmi zajímavou lokalitu. Porostu dominuje smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata) a dále tam rostou např. jetel prostřední (Trifolium medium), jetel horský (Trifolium montanum), len počistivý (Linum catharticum), bojínek tuhý (Phleum phleoides) a bojínek hlíznatý (Phleum hubbardii). Podstatná je přítomnost acidofilních druhů typických podhorských pastvin (resp. suchých mezí, jako např. pupava bezlodyžná a violka psí). Výskyt mnoha druhů je lokálně fytogeograficky významný. Na západě navazující kosená louka sice není po stránce vegetace nijak zvlášť dobře vyvinutá, objevují se zde ale některé výše zmíněné druhy pastviny (porost naturalizuje/regeneruje) a je tam celkem dobrá perspektiva do budoucna. Lokálně významné biocentrum s lokálně nezvyklou suchobytnou vegetací, naznačující možnosti šíření druhů v tradiční krajině.
Využívání, péče, ohrožení:
Ohrožení nejcennější části porostu je v degradaci. A jde především o rychlé zarůstání expandující třtinou křovištní. Porosty cenné vegetace jsou dnes omezeny jen na malá, dosud nezarostlá oka. V ploše jsou též odpadky – mj. pozůstatek pravidelného pálení čarodějnic. Přilehlá louka je pravidelně kosená a celkově spíše extenzivně obhospodařovaná. Pro ochranu je potřebné zavedení pravidelného kosení nebo nejlépe pastva cenných porostů. Původní pastvina by si zasloužila kosit/pást celá. To však vyžaduje důkladnější „rekonstrukci“, spočívající mj. i v odstranění zarostlého odpadu. Přilehlá louka by neměla být přeorána, kejdována, vápněna a hnojena umělými hnojivy.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska