Libenice

Základní údaje:
Velké Meziříčí (6662/c): Východně orientovaný příkrý svah na pravém břehu Oslavy cca 1 km V od obce Osové. Přerušen mladou smrkovou kulturou porost pokračuje po toku téměř až k háj. Nesměř (, 410 - 460 m n. m.
Stručný popis:
Na několika desítkách kilometrů údolí Oslavy je to nejzachovalejší les. V podrostu bylo nalezeno přes padesát (!) druhů rostlin, mezi nimi jeden druh zvláště chráněný a několik ohrožených. Lokalita má fytogeografický význam jako mezní lokalita několika druhů v jejich pronikání do nitra Českomoravské vrchoviny. V současné době se v severní části lokality (na východním svahu) nachází společenstvo habrových javořin, kde dožívají vysázené borovice a smrky, tvořící smíšený les s listnáči (habr, dub letní i zimní, lípa velkolistá, buk i několik jedlí). V podrostu je na příhodných místech častá zvláště chráněná ostřice tlapkatá (Carex pediformis). Na živnějších místech rostou hájové druhy jaterník podléška (Hepatica nobilis), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), konvalinka (Convallaria majalis), ostřice chlupatá (Carex pilosa), hrachor jarní (Lathyrus vernus), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), opravdovou vzácností je kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos). Stinné skalky porůstá osladič obecný (Polypodium vulgare), brslen bradavičnatý (Eonymus verrucosa), na jednom místě i růže převislá (Rosa pendulina). Na jedlích parazituje jmelí jedlové (Viscum abietis). Jižní (dolní) část lokality se nachází na mírnějším JV svahu a ve spol. sv. Carpinion s dominantním habrem, vtroušeným dubem a vysazenou borovicí se více uplatňují lipnice hajní (Poa nemoralis), hrachor černý (Lathyrus niger), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) a svízel lesní (Galium sylvaticum). V trnkovém křoví při dolním okraji roste křivatec nejmenší (Gagea minima), dymnivka bobovitá (Corydalis fabacea) a v okolí i dymnivka plná (Corydalis solida). Dokud tento porost nebyl před třemi lety rozpracován, hnízdil tu datel černý (Dendrocopos martius).
Využívání, péče, ohrožení:
Z lesnického pohledu jde o porosty zanedbané a málo produktivní, takže v tomhle a následujícím deceniu je plánována jejich obnova holosečí. S tou už bylo započato v jižní části lokality v r. 2000, takže porost byl rozpracován a tím znehodnocen (vysazena borovice). Bohužel ani v případě tak hodnotného a zachovalého lesa nejsou respektovány principy přírodě blízkého hospodaření.
Tipy:
Nenechte si ujít návštěvu lokality okolo půlky dubna, kdy je les plný jarních kytek. Jinde na Velkomeziřísku takovou podívanou nezažijete. Pozor ale na klíšťata.
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (2)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska