Bez ochrany

Přidat položku do této kategorie

Bučiny u Bílé skály Bučiny u Bílé skály

Několik porostních skupin s dominantním bukem, plus smíšené a smrkové porosty okolo. Nejstarší torza jsou, co se týče oživení, nejlepší. Tam je také relativně nejlépe vyvinuto bylinné patro s ječmenkou evropskou (Hordelymus europaeus), pšeníčkem rozkladit ...

Dědkovská hora Dědkovská hora

Lokalitu tvoří několik porostů bučin a smíšené porosty, místy i čistě smrkové kultury. Zahrnuje jižní svah přímo pod vrcholem Dědkovské hory, která je nejvyšším bodem Velkomeziříčska (694 m n.m.). Těsně pod vrcholem je torzo bučiny na sutích s javorem kle ...

Dědkovská hora Dědkovská hora

Lokalitu tvoří několik porostů bučin a smíšené porosty, místy i čistě smrkové kultury. Zahrnuje jižní svah přímo pod vrcholem Dědkovské hory, která je nejvyšším bodem Velkomeziříčska (694 m n.m.). Těsně pod vrcholem je torzo bučiny na sutích s javorem kle ...

Dolnolibochovský hadec Dolnolibochovský hadec

Bor na hadci ve stráni a na plošině nad údolím. Původní borové lesy byly a jsou nahrazované výsadbami smrku, což vede k úplné degradaci charakteru. Bezesporu nejzajímavější částí je stráň v jižním okraji. Probíhá jí sice silnice, je narušená výstavbou c ...

Jívovský, Polák a Košický Jívovský, Polák a Košický

Malé, méně intenzivní rybníky v otevřené zemědělské krajině lemované pobřežními loukami a (olšovými) lesíky. Jsou významným místem pro rozmnožování zvláště chráněných druhů obojživelníků – blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus, KO), rosnička zelená (Hyla ar ...

Králomožný Králomožný

Malý, ale dosud nevyhrnutý a celkem čistý rybník s hodnotnou pobřežní loukou. Rybník je zajímavý hlavně z hlediska obojživelníků. Vyznačuje se výskytem ropuchy obecné (Bufo bufo, O), skokana krátkonohého (Rana lessonae, KO), méně kuňky obecné (Bombina bom ...

Kunšovec Kunšovec

Tradiční suchá pastvina, tradiční polní cesta, meze a někdejší drobná políčka s květnatými kostřavovými trávníky. Stanoviště s velmi mělkou půdou a výchozy syenitu hostí velmi zajímavou vegetaci se zvláště chráněnými a ohroženými druhy rostlin. Shodné ...

Libenice Libenice

Na několika desítkách kilometrů údolí Oslavy je to nejzachovalejší les. V podrostu bylo nalezeno přes padesát (!) druhů rostlin, mezi nimi jeden druh zvláště chráněný a několik ohrožených. Lokalita má fytogeografický význam jako mezní lokalita několika d ...

Louka s tolijí Louka s tolijí

Louka je součástí enklávy mezi lesy, která byla ušetřena zcelování pozemků. Tradiční rozvržení kultur odpovídá přírodním poměrům: -dostupné pozemky jsou orané, zamokřené loukou, pro orbu nevhodné lesem. Bezesporu nejzajímavější je okolí pramene s rašeli ...

Lůmek u Pikárce Lůmek u Pikárce

Druhově bohatý suchý trávník na pahorku v těsném sousedství někdejšího lůmku. Většina plochy je stižena degradací a expanzí třtiny křovištní vlivem dlouhodobé absence péče. V okolí dnes prakticky chybí suché trávníky a jistě i v tradiční krajině šlo o ne ...

Lužní rybník Lužní rybník

Zjevně obecní rybník, bez intenzivního rybářského využití, cenný především z hlediska obojživelníků. Populace ropuchy obecné (Bufo bufo, O) je nyní přes 200 párů, skokan hnědý (Rana temporaria) přes 50, dále pozorováni skokan zelený (Rana esculenta, SO) ...

Meze u Oslavice Meze u Oslavice

Velice zajímavé místo, kde zůstala zachována drobná parcelace. Někdejší drobná políčka jsou převážně přeměněná na louky. Meze a remízky se syenitovými balvany porůstají z velké části lískové křoviny s hájovými bylinami. Některé louky jsou nekosené a degra ...

Mládkov Mládkov

Rybník leží pod lesem, takže voda do něho teče čistá. V poslední době je však intenzifikovaný (hodně ryb), takže pravděpodobně ztratil svoji někdejší zajímavost pro vzácnější druhy obojživelníků (čolek obecný, č. horský), dosud hojně se vyskytuje ropucha ...

Na hranici Na hranici

Květatá suchá až mezofilní louka je význačnou mezní lokalitou teplomilné květeny. Jistě nejvýznačnější je výskyt seselu ročního (Seseli annuum, C3) a dále např. psinečku tuhého (Agrostis vinealis, C4), bojínku tuhého (Phleum phleoides), srpku obecného (Fa ...

Na Kačinách Na Kačinách

Poměrně rozlehá louka se zachovalou a tím pádem cennou vegetací sušších ovsíkových a vlhčích pcháčových luk. Louka je pravidelně kosená a celkově obhospodařovaná poměrně příznivým způsobem. Díky nižší intenzitě využívání se vyznačuje vysokou druhovou boha ...

Nad dálnicí Nad dálnicí

Louka okolo sotva znatelného prameniště mezi poli tradiční majetkové držby. Úzké lány polí odděluje brázda, nízká mez nebo linie vyskládaných kamenů. Louka v tradičním pojetí představuje místo neoratelné tradičními prostředky, čili koněm. Zde se kupodivu ...

Nad Horníkem Nad Horníkem

Louka nad rybníkem Horník je zarostlá rákosem, ale v podmáčené části jsou dosud pěkné populace vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata, O, C3), tolije bahenní (Parnassia palustris, O, C2), vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia O, C3), prstnatce májo ...

Ořechovské rybníky Ořechovské rybníky

Velkoryse pojatá lokalita zahrnující několik samostatných enkláv mezi ořechovskými rybníky. Samostatně vystupuje Zmotánek, což je plůdkový rybník s populací puchýřky útlé (Coleanthus subtilis, C2) a dalších čtyř ohrožených druhů obnažených den. R. 2005 ...

Oudoly Oudoly

Pastvina na úpatí svahu. Typickým reliéfem je mozaika drobných pramenišť, přirozených pramenných stružek a sušších míst s velkými balvany. Extenzivnímu hospodářskému využívání a svérázným přírodním podmínkám odpovídá i charakter vegetace. Sušší místa jsou ...

Pampelišková Pampelišková

Pravidelně kosená louka pod severní částí hráze rybníka Vrkoče. Louku po délce rozděluje příkop v dolní části lemovaný náletem jívy, břízy a olše. Pravá část pod hrází je stíněná lesem a proto s nevyhraněnými porosty pcháčové louky. V nejzazším nekoseném ...
Výsledky 1 - 20 z 41
« 1 2 3 »

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska