Seznam kategorií R: Root

Rasůveň Rasůveň

Rozkládá se v k.ú. Dolní Bory v severozápadní části Borského lesa v nadregionálním biocentru Rasuveň na výměře 20,5 ha. Vyhlášena byla v roce 1989 k ochraně zbytku lesa s přirozenou skladbou jedlobukového vegetačního stupně o stáří více jak 200 let. Js ...

Registovaný významný krajinný prvek "Za Křížovníkem" Registovaný významný krajinný prvek "Za Křížovníkem"

Květnatá mokrá louka je domovem chráněných a ohrožených rostlin a živočichů. Louky podobného charakteru a s podobnou vegetací byly dříve v okolí Křižanova velmi časté, ale všude zanikly během období socialismu. Toto je vzácná ukázka, která se navíc dochov ...

Registrovaný významný krajinný prvek „K Vanči“ Registrovaný významný krajinný prvek „K Vanči“

Stráň s kostřavovými trávníky a s výskytem ohrožených druhů teplomilných rostlin: smilu písečného (Helichrysum arenarium, SO, C2) hlaváče bledožlutého (Scabiosa ochroleuca, C4), sesele sivého (Seseli osseum, C4), rozrazilu Dilleniova (Veronica dillenii, C ...

Registrovaný významný krajinný prvek „Na přehradě“ Registrovaný významný krajinný prvek „Na přehradě“

V době budování přehrady bylo celé ochranné pásmo I. stupně zalesněno jehličnany. Výjimkou zůstal úzký pás podél východního břehu, kde z někdejšího pole postupně vznikala vynikající ovsíková až smilkové louka. Příčina dnešní biologické rozmanitosti leží v ...

Řehořovský potok Řehořovský potok

V úzkém pruhu potočních olšin (podsv. Alnenion glutinoso-incanae) podél potoka v lesním úseku roste v relativně početné populaci zvláště chráněný pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris, O). Dále se zde vyskytuje řada lesníc ...
Kategorie:Bez ochrany

Remízky na Klenůvce Remízky na Klenůvce

Travnaté remízky v místech výchozů syenitového podloží na povrch. Ve vegetaci se vyskytuje množství teplomilných druhů, zde je konkrétně hlavním předmětem ochrany asi 50 cm vysoká višeň křovitá (Cerassus fruticosa, C2), následovaná pampeliškou „červenopl ...
Kategorie:Bez ochrany

Remízky u Dolních Heřmanic Remízky u Dolních Heřmanic

Z lánů polí vystupují osamocené syenitové balvany nebo přímo skalní podloží. Neoratelná místa v těsném okolí tvoří travnaté remízky s cennou teplomilnou vegetací. Charakter kostřavových trávníků utváří kostřava červená a žlábkatá, bojínek tuhý a smělek št ...
Kategorie:Bez ochrany

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska