Rasůveň

Základní údaje:
Bukový les okolo mírného návrší kopce Bukovec (579 m n. m.), 2,3 km severozápadně od kostela v Dolních Borech (střed asi 49°26'3.94"N, 15°59'31.612"E). 20,5 ha, vyhlášeno r. 1989.
Stručný popis:

Rozkládá se v k.ú. Dolní Bory v severozápadní části Borského lesa v nadregionálním biocentru Rasuveň na výměře 20,5 ha. Vyhlášena byla v roce 1989 k ochraně zbytku lesa s přirozenou skladbou jedlobukového vegetačního stupně o stáří více jak 200 let. Jsou to lesní společenstva přírodě blízkých bučin, jež poskytují niku ohroženým a zvláště chráněným živočichům jako jsou holub doupňák, kulíšek nejmenší, sýc rousný, výr velký, čáp černý, krkavec velký. Jednotlivé skalky přechází v kamenné moře.

 

Přírodě blízký bukový les v lokalitě Rasůveň je jediným lesním chráněným územím na Velkomeziříčsku. Rozlohou je to největší ze zbytků bučin, v dávných dobách typických pro celý region. Kromě buku lesního zde vzácně najdeme jedli bělokorou (statné exempláře se jmelím jedlovým v severní části lokality), javor klen, jilm horský a dub zimní. Tyto lesní dřeviny jsou po genetické stránce pokračováním našich původních pralesů a proto z hlediska zachování genofondu lesních dřevin má území v rámci regionu nenahraditelný význam. Bohužel kromě buku se ostatní druhy stromů vyskytují jen jednotlivě a lze je označit za ohrožené. Lesní porost se nyní nachází ve stádiu optima a směřuje do stádia rozpadu. Z hlediska biologických funkcí se stav lesa s věkem zlepšuje, obnovují se ekologické funkce a procesy, postupně se obnovuje i dynamika lesa. Problémem je lesní těžba a krádeže povalených stromů - mrtvé dřevo je přitom důležité jak  z hlediska zachování důležitých ekologických funkcí, tak z hlediska biodiverzity. Na mrtvé dřevo je vázána většina pozoruhodných živočichů a hub, které se v lokalitě vyskytují. Podobně reagují i rostliny, které profitují z humusu vznikajícího ze zcela rozpadlých  velikánů. Bylinný podrost  v lokalitě je celkem sporý, typické druhy květnatých bučin se vyskytují jen vzácně (jižní část), převažují spíše holé acidofilní bučiny. Z velké části je to ale důsledek ochuzení půdy vlivem dlouhodobé sklizně dřeva. Bukový les je významným útočištěm pro ptáky. Hnízdí tu např. holub doupňák, datel černý, na hranici území čáp černý.

Území má zásadní význam pro udržení bukových lesů v regionu. Lesy v širokém okolí jsou bohatě zásobovány bukvicemi a tak vzniká přirozené zmlazení. Místy je toto zmlazení podporováno lesníky a v okolí vznikají další plochy mladých bukových porostů. Téměř bez práce tu vznikají budoucí přírodě blízké lesy.

Chráněné území je jádrovým území biocentra nadregionálního významu 61. Rasůveň, v rámci územního systému ekologické stability.

Využívání, péče, ohrožení:
V minulosti byl les obhospodařovaný výběrnou (až toulavou) sečí, jinak byl pěstován z přirozeného zmlazení. Tak se zachoval až do doby vyhlášení chráněného území. V minulosti ovšem takto obhospodařované území bylo větší a taky les samotného chráněného území unikl převodu na plantáže smrků jen o vlásek. V poslední době se hospodaření omezuje na těžbu zlomů a vývratů (což je škoda). Velkou část území tvoří jehličnaté nebo smíšené kultury (výsadby smrku), které je ve střednědobém výhledu vhodné převést na bučiny. Záchrana jedle, dubu zimního a jilmu se neobejde bez cílené podpory populací (sběr semen, pěstování sazenic, výsadba a ochrana po vysazení). Je ovšem nejvyšší čas s ní začít.
Tipy:
Lokalita je přístupná po žluté turistické značce z Borů a z Netína (značka prochází okolo, ne přímo přírodní památkou). Nenáročný je výlet z Krásněvsi, navíc v cestě leží příjemná hospůdka s rozumnou otevírací dobou. Les v lokalitě Rasůveň má svoje kouzlo v každé roční době.
Odborné podklady:
Vojtěch Kodet, Jiří Moravec: Plán péče o přírodní památku Rasůveň (2007 až 2016). Ms. Depon in: Krajský úřad kraje Vysočina (12.11.2007 KUJI 75006/2007 OZP 1409/2007). Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. et al. (2002): Jihlavsko. In: Mackovčin P., Sedláček M. [eds]: Chráněná území ČR, svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp. http://drusop.nature.cz/ (nutno zadat "Rasuveň") http://bory.cz/cs/fotogalerie?func=viewcategory&catid=132
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Fotografie (2)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska