Obecník (EVL Obecník CZ0612137)

Základní údaje:
Horní Libochová: Rybník Obecník na východním okraji osady Dolní Hlíny, ca 1 km SSZ od Horní Libochové, 510 m n. m. (49°14'43.74"N, 16°7'48.133"E).
Stručný popis:
Méně intenzivní plůdkový rybník s nejlépe vyvinutými společenstvy obnažených den na  Křižanovsku se zároveň řadí mezi nejlepší lokality svého druhu v ČR.  Rybník byl v minulosti vyhrnutý, takže z velké části bohužel zanikly bohaté litorální porosty. K lokalitě patří také úzký lem pobřežních luk, zčásti zachovalých a hodnotných. Pravidelný výskyt obnažených den  provází velmi dobře zachovalé spol.  sv. Elatini-Eleocharition ovatae s druhy puchýřka útlá (Coleanthus subtilis, C2, NATURA 2000), ostřice šáchorovitá (Carex bohemica, C4), bahnička vejčitá (Eleocharis ovata, C4), úpor trojmužný (Elatine triandra), tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides, C3), bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea, C3), blatěnka vodní (Limosella aquatica, C3). V r. 2002 tu při zaplavování došlo k masovému rozvoji vzácné řasy Chara cf. braunii. Z vodních druhů rostlin tu roste stolístek klasnatý (Myriophyllum spicatum), rdest maličký (Potamogeton pusillus) a rdest kadeřavý (P. crispus). Náhodné je pozorování kuňky obecné (Bombina bombina) a užovky obojkové (Natrix natrix). Vzhledem k nižší intenzitě využívání je také významnou ornitologickou lokalitou. Na obnaženém dně hnízdí kulík říční (Charadrius dubius)  a čejka chocholatá (Vanellus vanellus). Rybník spolu s blízkým okolím vytváří krajinářsky působivý celek.
Využívání, péče, ohrožení:
Jako i jinde na rybnících v regionu je ohrožením především celková intenzifikace chovu ryb (vč. vápnění, vydatného krmení a hnojení, chovu kachen atd.). Režim plůdkového rybníka je z hlediska ochrany vyhovující, problémem je ale časné zaplavování. Porosty puchýřky zcela zaplavené během května a začátkem června nestihnou dozrát a celá populace přijde vniveč, stejně jako hnízda kulíků a čejek. Optimální je postupné zaplavování, které se protáhne až do konce června. Na rybníku plave vodní drůbež (pěkné, vyhovující).
Tipy:
Rybník je snadno přístupný od Horní Libochové, Moravce a Pikárce. Křižanovsko je krajinou velmi vhodnou k cyklovýletům. Horní Hlíny, Dolní Hlíny s rybníkem Obecník a prastarou lipovou alejí od H. Libochové by měly patřit do povědomí našinců. Vegetace s puchýřkou bývá optimálně vyvinutá v první půlce června. Je to ale jen v letech, kdy je do rybníka nasazován kapří plůdek.
Odborné podklady:
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000043169 Lysák F (2002): Údolí Loučky (J0082)- Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha]. Lysák F. (2000): Coleanthus subtilis - Obecník. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].
Tuto položku si oblíbilo 0 uživatelů.

Images (1)

Databáze významných lokalit

Katalog lokalit, které jsou významné z přírodovědného a/nebo ochranářského hlediska

Partneři projektu Příroda Velkomeziříčska